top of page

Āltalānos szerződēsi feltētelek

Általános szabályok

Ezen általános szerződési feltételek az eladó és a vevő kapcsolatát, tehát a marekmuhely.hu webhelyet üzemeltető Lukács András Gábor egyéni vállalkozó (székhelye: 1192 Budapest, Bercsényi utca 42/2., nyilvántartási száma 55685982 (továbbiakban „marekmuhely.hu“ , "internetes áruház" vagy "eladó")) és ügyfelei (a továbbiakban „ügyfél“, "vevő", "vásárló") között (együttesen: "felek") létrejött kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák. Eltérő rendelkezés hiányában, ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak a marekmuhely.hu és az adott ügyfél között megkötött minden adásvételi szerződésre.
A szerződés mindenkori nyelve: magyar.
A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, nem kerül iktatásra. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.
A marekmuhely.hu jogosult egyoldalúan megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket.
Egyéb rendelkezés, avagy szerződési feltétel érvényességéhez a marekmuhely.hu mindenkori írásbeli hozzájárulása szükséges.

Ajánlat

A marekmuhely.hu termékei és árai bárki számára nyitottak és elérhetők.
Az internetes áruházban feltüntetett árak bruttó árak, azzal, hogy az üzemeltető vállalkozó kisadózó, így termékei után nem keletkezik ÁFA fizetési kötelezettség.
A marekmuhely.hu megjelentethet rövid lejáratú ajánlatokra vonatkozó akciókat, amelyek az akciós időtartama előtti és utáni áraktól eltérő árakat tartalmazhatnak. A rövid lejáratú ajánlat az internetes áruházban való megjelenéssel egy időben lép érvénybe, és csak a megjelenés időtartama alatt beérkező megrendelésekre érvényes.
Az internetes áruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a marekmuhely.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Megrendelés

A marekmuhely.hu internetes áruházon keresztül leadott megrendelésekre az alábbi szabályok vonatkoznak. Egyedi, személyes megállapodáson alapuló vásárlás esetén eladó fenntartja a jogot, hogy a lentiektől eltérő feltételekben egyezzen meg az ügyféllel, melyek nem minden esetben kerülnek írásban rögzítésre.

A marekmuhely.hu által üzemeltett internetes áruházon keresztüli vásárlásnak mindenkori feltétele jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadása.
A marekmuhely.hu e-mailben, vagy más formában (például telefonon) visszaigazolja a beérkezett megrendeléseket,
Ügyfél tudomásul veszi, hogy az internetes áruházban szereplő ár a Polgári törvénykönyv értelmében nem ajánlat, hanem rögzített vételár, melyet a megrendeléssel egyidejűleg elfogad.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az internetes áruház készletinformációi nem minden esetben naprakészek, így a megvásárolni kívánt termék elérhetősége a feltüntetettől eltérő lehet. Készlethiány esetén ügyfél választhat teljes pénzvisszatérítést, amennyiben ezt nem teszi, rendelését automatikusan, hosszabb szállítási idővel teljesítjük.

A marekmuhely.hu internetes áruházban szereplő terméklap(ok)on található képek a fényképezés technikai feltételeiből adódóan nem feltétlenül tükrözik az adott termék valódi színét, formáját és méretét. Ebből fakadó reklamációkat a "Garanciális és jótállási feltételek" pontban foglaltak alapján áll módunkban elfogadni.

Szállítási feltételek

Vásárló a rendelés véglegesítésekor válaszhat szállítási módok között. A különböző szállítási módokról és azok költségéről a marekmuhely.hu "Szállítás" aloldalán tájékozódhat. 

A marekmuhely.hu által megbízott futárcég vagy személy gondoskodik a megrendelt, internetes áruházban szereplő áru díj ellenében történő kiszállításáról Magyarország és az Európai Unió területén.
Az ügyfél kifejezett és megrendeléssel egyidejűleg jelzett igénye esetén szerződő felek megállapodhatnak a kiszállítás mindenkori feltételeitől eltérő feltételekben is.
Raktárkészletről elérhető termékek megrendelése esetén az áru kiszállítása rendszerint a megrendelést követő 2-5 munkanapon belül történik.

Raktárkészletről nem elérhető, egyedi rendelés alapján gyártott termékek megrendelése esetén az áru kiszállításának ideje rendszerint 1-3 hét, ez azonban hosszabb is lehet.

A szállítás várható időpontjáról eladó minden esetben emailben vagy szóban tájékoztatja a vevőt a rendelés leadását követő 48 órán belül.
A marekmuhely.hu nem vállal felelősséget a szállítás időpontjának be nem tartásáért, amennyiben késedelem vis maior miatt áll be, avagy a késedelem a marekmuhely.hu-nak nem róható fel és ezzel kapcsolatos szándékos magatartása nem állapítható meg. Mindezekre tekintettel az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, így a marekmuhely.hu nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért.
Kiszállításkor az ügyfél köteles az áru állapotát felmérni és bármilyen esetleges hibát írásban a futárnak jelezni. Amennyiben ezt elmulasztja vagy megtagadja, úgy a marekmuhely.hu nem köteles egy esetleges hibás szállítás javítására, illetve pénzvisszatérítésre. A marekmuhely.hu által forgalmazott termékek esetén minden esetben a legnagyobb gondossággal járunk el a szállítás közbeni törések, sérülések megelőzése érdekben, de a kerámia termékek természetéből fakadóan különösen fontos az átvételkori teljes állapot ellenőrzés. A kiszállított áru tekintetében a kárfelelősség az átvétellel egyidejűleg átszáll az átvevőre/ megrendelő ügyfélre.
A megrendelt áru részletekben történő kiszállítására is lehetőség van, ezt ügyfél a rendelés leadásakor írásban jelezheti.

Garanciális és jótállási feltételek

A garancia, az áru átvevő /megrendelő ügyfél általi kézhezvételével kezdődik.
A garancia nem terjed ki: az ügyfél vagy harmadik fél magatartásával, mulasztásával okozott hibákra, továbbá a rongálással és a használati utasítással ellentétes alkalmazással okozott sérülésekre,
az ügyfél, vagy harmadik fél szakszerűtlen, avagy nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
előre nem látható, elháríthatatlan események (vis maior) által okozott hibákra (pl. természeti katasztrófa)
a termék szokásos használatából eredő kopásra
A vásárlástól számított 3 napon belül jelzett gyári hibák (első használat előtt észlelt kopás, repedés, lepattogzás) esetén a termék gyártója cseregaranciát biztosít.
Egyéb feltételek a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, és a 151/2003 kormányrendeletben rögzítettek szerint.
Az ügyfél köteles átvételkor ellenőrizni az árut. Az áru kiszállításkor észlelt nem megfelelő mennyiségét és nyilvánvaló (szemmel látható) hibá(i)t az ügyfél köteles haladéktalanul írásban kifogásolni. Az ügyfél jogosult megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésben vagy a megrendelésben foglaltaknak. Ha az ügyfél átveszi a sérült küldeményt, köteles az áru átvételéről szóló igazolásban pontosan leírni, rögzíteni a sérülés/hiba részleteit. Amennyiben az átvételkor az ügyfél elmulasztja az esetlegesen észlelt sérülés/ hiba részleteit rögzíteni, úgy a marekmuhely.hu nem köteles elfogadni a mennyiséggel és nyilvánvaló (szemmel látható) hibával kapcsolatos későbbi kifogásokat.
 Az ügyfél köteles írásban megtenni kifogásait és bizonyíthatóan elküldeni a marekmuhely.hu részére levélben vagy e-mailben.

Szerződéstől való elállás és az áru visszaadása

Bármilyen ok miatt, indoklás nélküli elállás:
A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján az ügyfél (Fogyasztó: olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem saját kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el, tehát olyan természetes vagy jogi személy, aki árut vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe e termékek vagy szolgáltatások vállalkozás céljától eltérő célra történő felhasználására) jogosult írásban elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül.
Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.
Elállás írásos formában történik.
Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett vételárat.
Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli.
A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését
Az ügyfél által utánvéttel visszaküldött árut a marekmuhely.hu nem veszi át.
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a végfelhasználó-fogyasztó nem léphet vissza az alábbi célú szerződésektől:
az ügyfél kérésére egyedileg kialakított, személyére szabott áruk gyártása és szállítása.

Az ügyfél nem jogosult a szerződéstől elállni amennyiben az áru az ügyfél egyedi megrendelése alapján készült olyan áru, amely nem szerepel az internetes áruházban, illetve a megrendelés a szokásostól eltérő, nagy mennyiségben történt.
A marekmuhely.hu fenntartja magának a szerződéstől való elállási jogát arra az esetre, ha az árakat vagy a termékeket érintően, az internetes áruházban szereplő leírás nyilvánvaló elírást, vagy nyomdahibát tartalmaz.

Fizetési és számlázási feltételek

A marekmuhely.hu a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki az ügyfélnek a megrendelt termékek vételáráról, és a szállítási költség összegéről.
Az elektronikus számlát az ügyfél minden esetben a vételár kielégítését követő 72 órán belül, a megadott számlázási címre kiállítva, email formátumban kapja meg.

Számla korrekciójára minden esetben a számla keltét követő 5 munkanapon belül van lehetőség. Ezen időtartam lejárta után a számlán szereplő adatok változtatására nincs lehetőség.

A marekmuhely.hu internetes áruházban a vásárlás internetes bankkártyás fizetéssel, illetve készpénzben az áru átvételekor történhet. A fizetési mód egyértelmű megjelölése a vásárlás véglegesítésének előfeltétele, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.
A marekmuhely.hu fenntartja a jogot arra, hogy egyedi gyártások, illetve nagy darabszámú megrendelés esetén az ügyféltől előleget kérjen.

Záró rendelkezések

Az ügyfél és a marekmuhely.hu közötti szerződéses kapcsolatokat Magyarország jogrendje szabályozza, különösen az Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. a (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.
Az ügyfél és a marekmuhely.hu között felmerülő, megrendeléssel és adásvétellel kapcsolatos jogvita esetén a marekmuhely.hu-t üzemeltető egyéni vállalkozó székhelye szerinti bíróság illetékes.
Jelen általános szerződési feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

bottom of page